Members

Professor

Haruo Kasai hkasai (at sign) m.u-tokyo.ac.jp

Lecturer

Sho Yagishita syagishita (at sign) m.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professor

Takeshi Sawada tsawada (at sign) m.u-tokyo.ac.jp

Project Assistant Professor

Hasan Ucar hasanucar (at sign) m.u-tokyo.ac.jp

Postdoctoral Fellow

Mio Tajiri

Yuichi Morimoto

Fumihiro Eto

Graduate Student

Hitoshi Okazaki D3

Tomoki Arima D2

Hidefumi Ohmi D1

Technician

Masayasu Asaumi

Shizuka Fujii

Akiko Abe

Chie Fujinami

Secretary

Yumiko Saikachi