Members

Professor

Haruo Kasai hkasai (at sign) m.u-tokyo.ac.jp

Lecturer

Sho Yagishita syagishita (at sign) m.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professor

Takeshi Sawada                                             tsawada (at sign) m.u-tokyo.ac.jp

Postdoctoral Fellow

Mio Tajiri 

Yuichi Morimoto 

Fumihiro Eto

Zhou Siqi

Hitoshi Okazaki 

Graduate Student

Tomoki Arima D4

Hidefumi Ohmi D2

Technician

Masayasu Asaumi

Shizuka Fujii

Akiko Abe

Chie Fujinami

Masako Hama

Secretary

Emiko Ueda