Members

Professor

Haruo Kasai hkasai (at sign) m.u-tokyo.ac.jp

Lecturer

Sho Yagishita syagishita (at sign) m.u-tokyo.ac.jp

Project Assistant Professor

Yusuke Iino yiino (at sign) m.u-tokyo.ac.jp

Hasan Ucar hasanucar (at sign) m.u-tokyo.ac.jp

Takeshi Sawada

Postdoctoral Fellow

Mio Tajiri

Yuichi Morimoto

Fumihiro Eto

Graduate Student

Hideaki Kume D4

Hitoshi Okazaki D2

Tomoki Arima D1

Hidefumi Ohmi M2

Technician

Arisa Kurabayashi

Masayasu Asaumi

Shizuka Fujii

Akiko Abe

Chie Fujinami

Yuki Sakata

Secretary

Yumiko Saikachi